T-DanceAlgemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en rechtsbetrekking tussen Dansschool T-Dance en een natuurlijke rechtspersoon na het ondertekenen van de inschrijfformulier.

 • Deze lidmaatschapsovereenkomst is geldig vanaf de datum van ingang van uw abonnement tot opzegging.
 • Personen tot 18 jaar dienen het formulier te laten ondertekenen door de wettelijke vertegenwoordiger/ouder/verzorger. De handtekening geldt ook voor ontvangst van de huisregels.
 • Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief of per e-mail worden opgezegd behoudens een opzegtermijn van twee kalendermaanden m.i.v de eerste van de eerst volgende maand. Een opzegging dient vóór de eerste van de eerst volgende kwartaal ontvangen te zijn door de dansschool
 • Indien de opzegging niet tijdig door de dansschool is ontvangen dan zal het lidmaatschap automatisch worden verlengd met een kwartaal tot aan ontvangst van de opzegging.
 • Wanneer het lid zich na opzegging weer wenst in te schrijven, dient opnieuw inschrijfgeld te worden voldaan.

AANSPRAKELIJKHEID

 • De Dansschool is niet aansprakelijk voor vermissing van of enige schade aan spullen van het lid. Conform de bepalingen der wet bent u aansprakelijk voor de vergoeding van schade die u toebrengt aan de inventaris of aan het gebouw.
 • Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van de aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald worden op de Dansschool. De Dansschool zal geen enkele claim accepteren. De kosten van enig ongeval/letsel zal geheel door het lid worden gedragen. Eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport/dans kan ontstaan, neemt het lid voor eigen risico.
 • Bezoek aan de Dansschool is geheel op eigen risico. De Dansschool is niet aansprakelijk voor het letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het

BETALING

 • De contributie dient de 1e van de maand te worden betaald
 • Voor het lidmaatschap is het lid eenmalig €12,50 inschrijfgeld verschuldigd aan de Dansschool.
 • Indien het lid een betalingsachterstand heeft van 1 kwartaal dan zal het lidmaatschap geblokkeerd worden en worden alle openstaande betalingen over gedragen aan het incassobureau. Hierbij zullen alle bijkomende incassokosten voor rekening komen van het lid. Zodra alle openstaande betalingen voldaan zijn, dan zal het lidmaatschap weer geactiveerd worden.
 • Betaling vind uitsluitend plaats via automatische incasso (SEPA)

LIDMAATSCHAPSBEPALINGEN

 • De Dansschool is bevoegd om bij wanbetaling en/of ontoelaatbaar gedrag de toegang tot de Dansschool te ontzeggen.
 • Ieder lid is op de hoogte van de huisregels en dient zich te confirmeren aan de huisregels van de Dansschool.
 • De Dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang van de Dansschool te weigeren. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de Dansschool te houden aan de huisregels van de Dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 • De Dansschool behoudt zich het recht om op enig moment tarieven, contributies, openingstijden, faciliteiten, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen zonder dat dit leidt tot contributievermindering. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- en achteraf nooit rechten worden ontleend.
 • De Dansschool is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag, overtreden van de algemene voorwaarden en/of huisregels de toegang tot de faciliteiten verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van het lid om het abonnementsgeld over de gehele overeengekomen en nog resterende contractperiode te voldoen. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van deze overeenkomst.

AUTEURSRECHTEN

 • Bezoekers verklaren hierbij akkoord te gaan met het publiceren van de opnames en foto’s als promotie doeleinden en/of op de social media kanalen van de dansschool.

GEHEIMHOUDING

 • De Dansschool is verplicht tot geheimhouding omtrent de persoonsgegeven van het lid. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door het lid ter beschikking is gesteld.